Resultaten tweede corona-inwonerspeiling

Publicatiedatum: 
4 mei 2020

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. Om zicht te krijgen op hoe de huidige situatie ervaren wordt in Breda, worden inwoners gevraagd hoe het met hen gaat en wat zij doen met de adviezen en maatregelen. Onlangs hield de gemeente een tweede inwonerspeiling: 'Leefbaarheid en veiligheid in tijden van de coronacrisis'. Daarin kwam onder andere naar voren dat: men de RIVM-maatregelen nog steeds opvolgt, maar er wel meer moeite mee krijgt. En dat de inwoners zich veiliger voelen in hun buurt, de sfeer op straat goed is en de zorgen rondom corona ook iets afnemen.

In totaal werd de tweede peiling (half april) door 3.086 Bredanaars ingevuld. Verreweg de meeste Bredanaars (>90%) volgen de adviezen nog steeds op, ook tijdens het Paasweekend. Wel valt op dat inwoners meer moeite begint te krijgen met de maatregelen. Waar eind maart twee derde aangaf géén moeite te hebben met de genomen maatregelen is dat half april gedaald naar minder dan de helft van de respondenten. Het meeste moeite hebben Bredanaars met de verlenging van de sluiting van de horeca.

Zorgen onder Bredase bevolking

Positief is dat we ons minder zorgen maken. Op de meeste gebieden is de groep die zich zorgen maakt nog steeds groter dan de groep die zich helemaal geen zorgen maakt. Maar op de meeste aspecten is dat percentage wel gedaald. Zo maakte in de vorige peiling 77% van de respondenten zich zorgen over zorg en hulp in ziekenhuizen. In de tweede peiling was dat 66%. De zorgen om voldoende voorraad bij supermarkten daalden van 32 naar 17%. Op het gebied van onderwijs maken juist meer mensen zich zorgen.

Veiligheid en Handhaving

Inwoners voelen zich vergeleken met de peiling van eind maart minder vaak onveilig in hun buurt: één op de zeven respondenten voelt zich wel eens onveilig. Bij de eerste peiling was dit bijna één op vijf. Ook zijn ze positiever over de sfeer buiten: 81% ten opzichte van 72% bij de eerste peiling vindt de sfeer op straat goed  Bijna zes op de tien Bredanaars heeft geen mening over het optreden van de handhavers van gemeente en politie bij de overtreding van de adviezen en maatregelen. Ongeveer een kwart (23%) ervaart het optreden als voldoende.

Informatie en communicatie

Bredanaars geven wederom aan dat ze met hun vragen goed terecht kunnen bij verschillende organisaties. De bereikbaarheid van de huisarts, scholen, politie, gemeente, ziekenhuis ligt rond de 90%. Uit de tweede peiling blijkt dat nu nog meer mensen goed terecht kunnen bij het ziekenhuis en de huisarts. Verder blijkt dat waar in de eerste peiling een kwart van de Bredanaars aangaf informatie te missen over hulp voor ondernemers en ZZP’ers, dat dit in de tweede peiling is afgenomen. Een zelfde ontwikkeling is zichtbaar voor informatie over algemene financiële hulp door de gemeente, zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jongeren en overige zorg en hulp.

De samenvattingen van de resultaten van de inwonerspeilingen 'Leefbaarheid en veiligheid in tijden van de corona-crisis' zijn terug te vinden op corona.breda.nl/onderzoeken