Corona aanpak 2021: wendbaar en weerbaarheid van de stad centraal

Publicatiedatum: 
21 december 2020

Sinds maart zette corona de wereld op z’n kop. Met een ongekende impact. Op jong en oud, op persoonlijk en op zakelijk vlak. Daarom ontwikkelde de rijksoverheid en de gemeente al snel landelijke steunpakketten, vooral voor ondernemers en inwoners die door de coronamaatregelen en de lockdown(s) hun inkomsten zagen en zien wegvallen. Ook nu heeft de gemeente Breda aanvullende maatregelenpakketten in het leven geroepen. Eerdere steunpakketten boden vooral hulp en (financiële) verlichting voor behoud van ondernemingen, organisaties, werkgelegenheid en sociaalmaatschappelijke structuren in de stad. Er is nu een nieuw gemeentelijk maatregelenpakket ontwikkeld. Nog voor het zomerreces van 2021 voeren we hierover een debat met de gemeenteraad over voortgang, eventuele bijsturing en actualisatie. 

Dit nieuwe maatregelenpakket biedt nog steeds die steun waar nodig op de korte termijn, maar kijkt waar dat kan ook naar investeringen voor de lange termijn. Corona legt de zwakke plekken - en de druk op die plekken - in de stad bloot. Bijvoorbeeld het gebrek aan en de druk op de buitenruimte als recreatiegebied. Daarom is het belangrijk om juist daarop te investeren om lange termijn verbeteringen aan te brengen. We zien in de samenleving dat coronamoeheid toeslaat en dat het steeds moeilijker wordt om vol te houden. Ook ligt vereenzaming op de loer. Niet eens alleen bij onze kwetsbare inwoners en ouderen, maar ook bij jongeren. De huidige landelijke lockdown versterkt dit alleen nog maar.

Werken, recreëren en ontmoeten

Daarnaast zijn de effecten van de coronacrisis nu nog niet allemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de effecten het grootst zijn op de thema’s werken (arbeidsmarkt en ondernemen), (buiten) recreëren en ontmoeten. Bij ‘werk’ gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop (en waar) mensen hun werk kunnen doen, hun onderneming kunnen uitvoeren of bij- of omgeschoold kunnen worden. Bij (buiten) ‘recreëren’ denken we na hoe we op een slimme manier met onze schaarse buitenruimte om kunnen gaan en onze populaire plekken zoals Galderse Meren en Valkenbergpark wat kunnen ontlasten. Bij het thema Ontmoeten staat de vraag centraal hoe Bredanaars elkaar veilig kunnen blijven ontmoeten. Met daarin een belangrijke rol voor de wijk- en dorpscentra, wijk- en dorpsplatforms en cultuur.

Zorg en jeugd

Corona heeft ook veel invloed op onze kwetsbare inwoners (én op hun mantelzorgers). Bijvoorbeeld vanwege het afschalen van de thuiszorg, vanwege een andere vorm van dagbesteding of door het wegvallen van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Daar hebben we extra aandacht voor. Tegelijkertijd werken we aan een programma om mensen om te scholen naar de zorg. Want in deze sector blijven tekorten bestaan, terwijl de vraag naar zorg groter wordt.

Ook voor jongeren is de coronacrisis en de huidige landelijke lockdown een harde dobber, zowel persoonlijk als op studiegebied. Samen met partners in de stad kijken we (met hen) wat er nog wel kan en hoe zij daarbij ondersteund kunnen worden. Ook is er oog voor hun welzijn.

Budget

Voor het totale maatregelenpakket wordt 8,6 miljoen gevraagd bij de gemeenteraad. Een deel van dit bedrag was al gereserveerd in de in november 2020 vastgestelde begroting. Daarnaast heeft het rijk op verschillende onderwerpen bedragen toegezegd. We blijven zoeken naar compensatie en cofinanciering.

Meer informatie over de mogelijkheden om gebruik te maken van dit pakket, komen na het definitieve besluit van de gemeenteraad in januari op deze website.