Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning wijk– en dorpscentra COVID-19

Deze regeling is verlengd en loopt tot en met 31 december 2020

Subsidie kan worden aangevraagd door Wijk– en dorpscentra die vallen onder de definitie Wijk- en Dorpscentra en in hun voorbestaan worden bedreigd als gevolg van landelijke maatregelen. De regeling is een tegemoetkoming in de vaste lasten en extra kosten die Wijk- en dorpscentra maken vanwege veiligheid en hygiëne. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 november tot en met 31 december 2020. Een wijk- en dorpscentrum kan slechts één aanvraag indienen. Het besluit volgt uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 

Voorwaarden

 • Het wijk- en dorpscentrum is gevestigd in Breda.
 • Het voortbestaan van het wijk- en dorpscentrum is als gevolg van de genomen maatregelen ter bestrijding van COVID-19 over de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020 in gevaar doordat vaste lasten niet betaald kunnen worden.
 • Het wijk- en dorpscentrum kan de extra kosten die samenhangen met de extra veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19 niet betalen, zonder dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.
 • Er is een beroep gedaan op andere steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) of andere steunmaatregelen.  

Subsidiebedrag

Er kan maximaal € 25.000 per aanvraag worden aangevraagd en toegekend.

Weigeringsgrond

De subsidie wordt geweigerd wanneer:

 • De organisatie niet valt onder de definitie wijk – en Dorpscentra.
 • De organisatie niet in Breda is gevestigd.
 • Subsidie voor loonkosten wordt aangevraagd.
 • Als uit de inkomsten in deze periode blijkt dat met de extra ondersteuning extra eigen vermogen wordt opgebouwd.

Aanvragen en bewijsstukken

De aanvraag kan tot 31 december 2020 online worden ingediend.

De volgende bijlagen moeten worden geüpload:

 • Bankafschrift: Voeg een kopie van een bankafschrift toe, waarop de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer vermeld staan.
 • Actuele contactgegevens van het wijk – en dorpscentrum en inschrijvingsnummer KVK.
 • Begroting 2020 waarin de vaste uitgaven duidelijk zichtbaar zijn.
 • Jaarrekening 2019 waarin de vaste uitgaven duidelijke zichtbaar zijn.
 • Een korte toelichting op de gevraagde tegemoetkoming, met een specificatie van de uitgaven en een inhoudelijke motivering waarin toegelicht wordt dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.

Een overzicht van inkomsten in deze periode, waaronder omzet uit verhuur en/of horeca, regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en overige middelen (subsidie, fondsen, giften en/of leningen)

Bewijs dat een beroep is gedaan op regeling TOGS, NOW en eventueel andere regelingen.

Aanvragen

Definities

Wijk– en dorpscentra:
Een stichting met als doelstelling om het beheer en exploitatie van een wijk – of dorpscentrum in stand te houden en daarmee ruimte te bieden voor organisaties, verenigingen en bewoners uit de wijk en omgeving die activiteiten willen organiseren.

Vaste lasten:
Maandelijkse terugkerende vaste uitgaven in de exploitatie die niet afhankelijk zijn van het gebruik van het pand over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Hieronder worden verstaan:

 • gas, water, elektra
 • huisvestingskosten zoals verzekeringen en belastingen (excl. hypotheeklasten/huurlasten)
 • onderhoudskosten
 • kantoorkosten voor zover samenhang is met gebruik van het pand
 • abonnementen en contributies
 • Alle overige uitgaven, passend binnen bovenstaande omschrijving van maandelijkse terugkerende uitgaven, die volgens bestuur van de wijk en dorpscentra in aanmerking zouden moeten komen dienen gespecificeerd aangeleverd te worden zodat beoordeling hierop kan plaatsvinden.

Extra kosten:
Dit zijn extra kosten voor COVID-19 maatregelen rondom veiligheid en hygiëne zoals handgel, handdoekjes, overige beschermingsmiddelen, stickers en communicatiemiddelen over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. 

Meer informatie

Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige publicatie op de website van de overheid.
Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.