Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning wijk– en dorpscentra COVID-19 - 2022

Deze regeling kan sinds 25 maart aangevraagd worden

Subsidie kan worden aangevraagd door Wijk- en Dorpscentra die vallen onder de definitie Wijk- en Dorpscentra en ingrijpende handelingen moeten verrichten in hun reguliere bedrijfsvoering als gevolg van maatregelen die landelijk genomen zijn ter bestrijding van COVID-19. De regeling is een tegemoetkoming in de vaste lasten en extra kosten die door Wijk- en Dorpscentra gemaakt moeten worden in verband met de veiligheid en hygiëne. Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 maart tot en met 30 september 2022. Een Wijk- en Dorpscentrum kan slechts één aanvraag indienen. Het besluit volgt uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

 • Het Wijk- en Dorpscentrum is gevestigd in Breda.
 • Wijk- en Dorpscentrum kan haar vaste uitgaven en extra COVID-19 kosten over de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 niet betalen, waardoor ingrijpende handelingen nodig zijn in de reguliere bedrijfsvoering.
 • Er is in eerste instantie een beroep gedaan op voorliggende voorzieningen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en eventueel andere (algemene) Rijksregelingen die zijn ingesteld naar aanleiding van het Coronavirus.

Subsidiebedrag

Er kan maximaal € 25.000 worden aangevraagd en toegekend.

Weigeringsgrond

De subsidie wordt geweigerd als:

 • De organisatie niet valt onder de definitie wijk – en Dorpscentra.
 • De organisatie niet in Breda is gevestigd.
 • Indien en voor zover met de extra ondersteuning het jaar met een positief jaarresultaat wordt afgesloten.
 • De organisatie zonder financiële ondersteuning van het College van de gemeente Breda kan blijven voortbestaan.

Aanvragen en bewijsstukken

De aanvraag kan tot en met 30 september 2022 online worden ingediend.

De volgende bijlagen moeten worden geüpload:

 • Bankafschrift: voeg een kopie van een bankafschrift toe, waarop de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer vermeld staan.
 • Actuele contactgegevens van het wijk – en dorpscentrum en inschrijvingsnummer KVK.
 • Begroting 2022 waarin de vaste uitgaven en inkomsten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Jaarrekening 2021 waarin de vaste uitgaven en inkomsten duidelijke zichtbaar zijn.
 • Een korte toelichting op de gevraagde tegemoetkoming, waaronder een specificatie op de uitgaven en inkomsten waarin wordt toegelicht dat er ingrijpende handelingen zijn of moeten worden verricht in de reguliere bedrijfsvoering.
 • Een overzicht van overige verkregen voorliggende voorzieningen, zoals de Tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) en/of andere (algemene) Rijksregelingen die zijn ingesteld naar aanleiding van het Coronavirus.

Aanvragen

Definities

Wijk– en dorpscentra

Een stichting met als doelstelling het beheer en de exploitatie van een Wijk – of Dorpscentrum of daarmee vergelijkbare maatschappelijke voorziening zonder commercieel winstoogmerk en daarmee ruimte biedt voor organisaties, verenigingen en bewoners uit de wijk en omgeving die activiteiten willen organiseren.

Vaste lasten

Maandelijkse terugkerende vaste uitgaven in de exploitatie die niet afhankelijk zijn van het gebruik van het pand over de periode periode januari tot en met juni 2022. Hieronder worden verstaan:

 • gas, water, elektra
 • verzekeringen, belastingen en heffingen
 • hypotheeklasten /huurlasten/erfpacht
 • schoonmaakkosten (niet zijnde loonkosten)
 • onderhoudskosten
 • dotatie aan een onderhoudsvoorziening
 • afschrijvingen
 • administratiekosten
 • bankkosten
 • bestuurskosten (excl. representatie en bestuursvergoeding)
 • abonnementen en contributies
 • Alle overige uitgaven, passend binnen onderhavige definitiebepaling van vaste lasten, welke volgens de wijk en dorpscentrum in aanmerking zouden moeten komen dienen gespecificeerd aangeleverd te worden zodat beoordeling door het college hierop kan plaatsvinden. Loonkosten zijn uitgesloten van deze subsidie.

Extra kosten

Dit zijn extra kosten voor COVID-19 maatregelen rondom veiligheid en hygiëne zoals handgel, handdoekjes, overige beschermingsmiddelen, stickers en communicatiemiddelen.

Meer informatie

Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige publicatie op de website van de overheid.
Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.