Tijdelijke subsidieregeling professionele kunst- en erfgoedsector COVID-19

Deze subsidie kan worden aangevraagd door culturele organisaties, erfgoedorganisaties en organisaties die vallen onder de definitie professionele kunsten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020. Een (rechts)persoon kan slechts één aanvraag indienen. Het besluit volgt uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Criteria

Er moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • De aanvrager is een culturele organisatie, erfgoedorganisatie, of een organisatie die valt onder de definitie professionele kunsten.
 • Het voortbestaan van de organisatie is als gevolg van de genomen maatregelen ter bestrijding van COVID-19 over de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 in gevaar.
 • De organisatie voorziet dat zij binnenkort haar (vaste) lasten niet meer kan betalen als gevolg van de genomen maatregelen.
 • De organisatie kan onvoldoende gebruik maken van andere steunmaatregelen.

Subsidiebedrag

 • maximale subsidie: € 40.000 per aanvraag
 • subsidie loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020

Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd wanneer:

 • De organisatie niet valt onder de definitie culturele organisatie, erfgoedorganisatie, of professionele kunsten.
 • De organisatie op andere wijze steun kan ontvangen.
 • De organisatie niet in het voortbestaan wordt bedreigd.

Aanvragen en bewijsstukken

De aanvraag kan online worden ingediend.
De volgende bijlagen moeten worden geüpload:

 • Toelichting op de criteria.
 • Ingevuld format ‘financiële gevolgen COVID-19’ met hierin onder meer het verwachte exploitatietekort over de periode van 1 oktober 2020 tot en met  31 december 2020.

Het format vraagt u op via de button 'opvragen format'. U ontvangt het format binnen enkele minuten per e-mail.

Opvragen format 

Indien de aanvrager voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente Breda moeten ook worden meegestuurd: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over 2019, exemplaar van de inschrijving KvK, en een recent bankafschrift.

Definities

Culturele organisatie: een organisatie met een in de statuten verankerde culturele doelstelling en die niet valt onder de bepaling van de amateurkunst. Deze organisatie produceert zelf geen kunst maar bemiddelt tussen publiek en artiest en organiseert optreedmogelijkheden.

Professionele kunsten: Werk dat primair gericht is op het vervaardigen, produceren van kunstproducten door kunstenaars die artistiek-inhoudelijk actief zijn in de kunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele kunstpraktijk van tenminste Breda en BrabantStad.

Erfgoedorganisaties: organisaties die het cultureel erfgoed als hun aandachtsgebied beschouwen. Cultureel erfgoed omvat die materiële, immateriële, zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze maatschappelijke ontwikkeling, die het college waardevol vindt voor ons gemeenschappelijke geheugen en onze identiteit.

Meer informatie

Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige publicatie op de website van de overheid.
Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl