Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties COVID-19 - 2021

Deze subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties die vallen onder de definitie vrijwilligersorganisatie en een financiële ondersteuningsbehoefte hebben als gevolg van COVID-19. De regeling is een tegemoetkoming voor het uitvoeren van bestaande activiteiten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 september tot en met 31 december 2021. Een vrijwilligersorganisatie kan slechts één aanvraag indienen. Het besluit volgt uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Voor de subsidieregeling is in totaal een bedrag van € 50.000,- beschikbaar.

Voorwaarden

 • de aanvrager is een vrijwilligersorganisatie of vereniging zonder winstoogmerk die in Breda is gevestigd en activiteiten organiseert voor Bredanaars
 • de reguliere activiteiten van de organisatie kunnen zonder subsidie niet plaatsvinden
 • de aanvrager heeft een financiële ondersteuningsbehoefte als gevolg van corona
 • de aanvrager moet vooraf aantonen voor welke activiteiten ze de middelen nodig heeft
 • de subsidie wordt besteed aan bestaande activiteiten, niet aan nieuwe activiteiten
 • er is geen stapeling van (corona)regelingen
 • de subsidie wordt in 2021 besteed

Subsidiebedrag

Er kan maximaal € 3.000 worden aangevraagd en toegekend. Een vrijwilligersorganisatie kan slechts één aanvraag indienen.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd

 • als de organisatie niet valt onder de definitie vrijwilligersorganisatie
 • als de organisatie niet voldoet aan (een van) de subsidiecriteria
 • als het beschikbare budget reeds is aangevraagd en toegekend

Aanvragen en bewijsstukken

De aanvraag kan tot en met 31 december 2021 online worden ingediend. Indien gewenst (bij beperkte digitale vaardigheden of mogelijkheden) kan Mooiwerk Breda ondersteuning bieden bij het invullen van de formulieren en indienen van de aanvraag.

De volgende bijlagen moeten worden geüpload

 • omschrijving van de besteding van de middelen, inclusief de bijbehorende bedragen
 • een omschrijving van de doelstelling van de organisatie, c.q. vereniging
 • recent bankafschrift van de vereniging met rekeningnummer waarop de subsidie overgemaakt dient te worden

Subsidie aanvragen

Definities

Vrijwilligersorganisatie: een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers;

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.

Meer informatie

Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk vanaf 15 september voor de volledige publicatie op de website van de overheid.
Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.