Veelgestelde vragen Ondersteuningspakket middellange termijn: thema Cultuur

Begin mei presenteerde Gemeente Breda het Ondersteuningspakket voor de middellange termijn. Op deze pagina een overzicht met veelgestelde vragen over dit pakket op het gebied van cultuur en evenementen.

Cultuur

Vraag: Weet de gemeente al welk bedrag aan steunmaatregelen Breda van het rijk ontvangt?
Antwoord: Nee, dat is nog niet bekend. We werken hierin ook samen met andere Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant

Vraag: Wat wordt verstaan onder ‘een lagere subsidieprestatie’?
Antwoord: Door de gedwongen sluiting kunnen veel geplande activiteiten niet doorgaan. Dit heeft gevolgen voor de vaststelling van subsidies. We accepteren dat activiteiten niet zijn uitgevoerd of op een andere manier worden ingevuld.

Vraag: Vraagt de gemeente de subsidie dan terug?
Antwoord: In principe vorderen we de subsidie niet terug, tenzij de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld wanneer een activiteit niet doorgaat en de subsidieontvanger hiervoor geen kosten maakte. We gaan er wel vanuit dat ontvangers van subsidie een maximale inspanning leveren om andere (vergelijkbare) activiteiten te verrichten binnen de mogelijkheden.

Vraag: Wat moet ik doen als mijn subsidieprestatie lager is of mijn project niet kan doorgaan?
Antwoord: Praktisch gezien, maken we geen nieuwe subsidiebeschikking. Het vaststellen gebeurt via de reguliere verantwoording. Als je vragen hebt voordat je jouw verantwoording moet indienen, stuur dan een email naar subsidieloket@breda.nl

Vraag: Kan ik in deze tijd van coronacrisis voor mijn nieuwe projecten dit jaar een subsidie aanvragen? 
Antwoord: Ja, dit blijft het hele jaar mogelijk. Individuele makers of collectieven kunnen een beroep doen op de Makersregeling. Organisatoren van projecten kunnen een aanvraag doen binnen het Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed. Aanvragen binnen de Makersregeling moeten minimaal 6 weken voor de start van het project door ons zijn ontvangen. Aanvragen binnen het Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed moeten minimaal 13 weken voor de start van een project ontvangen zijn. Zie ook Projectsubsidie cultuur.

Vraag: Welke maatregel is er voor de grote cultuurorganisaties met een publieksfunctie?
Antwoord: We zullen de huur kwijtschelden voor gebouwen die als gevolg van de coronacrisis verplicht gesloten zijn. Het gaat om gebouwen die we rekenen tot de hoofdstructuur en enkele andere panden: Chassé Theater, Mezz, Nieuwe Veste, Stedelijk Museum Breda, Podium Bloos, De Stilte, Pier 15 en overige kleine cultuurpanden aan de Markendaalseweg 75. Verder kunnen veel culturele organisaties gebruik maken van landelijke maatregelen zoals TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Vraag: Welke andere maatregelen zijn er voor professionele kunst en erfgoedorganisaties?
Antwoord: Deze organisaties zullen veelal geholpen worden door het behoud van hun subsidie en in sommige gevallen een (gedeeltelijke) kwijtschelding van hun huur. Als dit niet toereikend of mogelijk is, kan een organisatie die van groot belang is extra ondersteuningsmiddelen ontvangen. 

Vraag: Zijn er maatregelen als ondersteuning voor de amateurkunstsector?
Antwoord: Om de infrastructuur van de amateurkunstsector te behouden, is er een subsidieregeling ingericht ter grootte van 10% van het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de jaarsubsidies Amateurkunst. Per organisatie kan er een bijdrage worden uitgekeerd van maximaal € 5.000.

Vraag: Zijn er maatregelen als ondersteuning voor makers?
Antwoord: Culturele ZZP’ers kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van hun inkomen via de TOZO-regeling. Makers in de podiumkunstensector kunnen een aanvulling op de TOZO krijgen via het Chassé Cultuurfonds.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat makers hun beroepspraktijk blijven ontwikkelen. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op onze Makersregeling.

Vraag: Zijn er maatregelen als ondersteuning voor de amateurkunstsector?
Antwoord: Om de infrastructuur van de amateurkunstsector te behouden, wordt een fonds opgericht ter grootte van 10% van het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de jaarsubsidies Amateurkunst. Per organisatie kan er een bijdrage worden uitgekeerd van maximaal € 5.000. De voorwaarden die hiervoor gelden maken we op 1 juni bekend.

Vraag: Als de huur (deel) wordt kwijtgescholden, moet deze dan later worden terugbetaald?
Antwoord: De huur die de gemeente kwijtscheldt tijdens de periode t/m 30 september 2020 hoeft alleen te worden terugbetaald als de realisatie van de organisatie dit jaar hiertoe aanleiding geeft. Zonodig verrekent de gemeente de nu gegeven restitutie of korting bij het definitief vaststellen van de subsidie. 

Evenementen

Vraag: Mijn evenement kan niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Moet ik toch leges betalen?
Antwoord: Nee, we innen geen leges als de evenementen niet doorgaan.  Als de  leges al zijn betaald, krijgt de organisator het bedrag terug. 

Vraag: Mijn evenement is geannuleerd door de coronamaatregelen, maar er zijn al kosten gemaakt.
Antwoord: Als een evenement dat subsidie van ons ontvangt, geannuleerd wordt door de coronamaatregelen, maar al kosten heeft gemaakt, vergoeden we deze op voorwaarde van een maximale inspanningsverplichting om ook compensatie te krijgen vanuit een verzekering. Daarbij kijken we ook of de organisator de kosten mogelijk op een later moment alsnog kan terugverdienen. 

Vraag: Mijn evenement staat gepland ná 1 oktober 2020. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie ?
Antwoord: Alle  evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020 als onderdeel van de landelijke maatregelen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de situatie na 1 oktober. Voor evenementen die subsidie van de gemeente ontvangen, is maatwerk nodig.