Veelgestelde vragen Ondersteuningspakket middellange termijn: thema zorg en maatschappij  

Begin mei presenteerde Gemeente Breda het Ondersteuningspakket voor de middellange termijn. Op deze pagina leest u veelgestelde vragen over dit pakket op het gebied van Zorg & Maatschappij

Vraag: Geldt voor afspraken in de zorg dezelfde datum van het ondersteuningspakket t/m 30 september?
Antwoord: Wij volgen de landelijke afspraken over het continueren van zorg. Deze zijn gemaakt met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

Vraag: Zijn er maatregelen in het ondersteuningspakket opgenomen voor zorgorganisaties?
Antwoord: In het algemeen geldt dat het onze taak is om bepaalde zorgtaken te leveren, ook nu. We doen inspanningen om de continuïteit van de zorg overeind te houden en sluiten aan bij de afspraken die landelijk worden gemaakt. Daar zijn de VNG en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij betrokken. De afspraak is dat cliënten die zorg nodig hebben, deze blijven ontvangen, als kan dat op een andere manier zijn. Het is belangrijk dat niemand door verandering in de zorg tussen wal en schip valt.

Vraag: Doet de Gemeente Breda dit alleen voor zorgorganisaties?
Antwoord: Zorgorganisaties werken vaak voor meerdere (soms tientallen) gemeenten. Er zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt over de financiering. Het bieden van zorg aan onze kwetsbare inwoners staat voorop. En met landelijke richtlijnen wordt voorkomen dat elke gemeente eigenstandig eisen gaat stellen aan een zorgorganisatie. Waar een zorgaanbieder in de knel komt door de coronacrisis, is financiële ondersteuning nodig. We kijken dan samen wat vanuit het Rijk mogelijk is en wat aanvullend nodig is. Dit is maatwerk. 

Vraag: Welke maatregelen zijn er voor de Wmo-organisaties?
Antwoord: Ook voor de Wmo-sector stellen we de continuïteit van de diensten voorop. De organisaties kunnen de gebruikelijke tarieven voor hun dienstverlening declareren, ook als deze anders of minder dan gebruikelijk worden ingevuld. Dit geldt ook voor organisaties die jeugdzorg bieden. Levert een organisatie echt meerwerk door de coronacrisis dan zoeken we naar een manier om dat te vergoeden. Dat gebeurt ook voor extra kosten die gemaakt worden door b.v. het gebruiken van persoonlijke beschermingsmaterialen en desinfectiemiddelen. Over deze meerkosten in de zorg zijn afspraken gemaakt met het Rijk. We gaan als gemeente hierover verder in overleg en maatwerk moet worden geleverd.

Vraag: Zijn er maatregelen voor het doelgroepenvervoer?
Antwoord: Ja, hiervoor zijn op regio-niveau afspraken gemaakt en deze moeten nog verder worden uitgewerkt. Er zijn taxibedrijven die door de coronacrisis b.v. weinig ritten maken. Zij kunnen compensatie tot 80% op het vaste rittarief. We gaan ervan uit dat deze bedrijven zich inspannen om in aanmerking te komen voor andere steunmaatregelen. Het is de bedoeling dat de gemeentelijke compensatie direct ten goede komt aan de vaak kleinere taxibedrijven die het doelgroepenvervoer daadwerkelijk uitvoeren en dat deze bedrijven in deze periode geen ontslagen aanvragen.

Vraag: Kunnen organisaties die aangesloten zijn bij Zorg voor elkaar Breda extra subsidie krijgen?
Antwoord: Enkele gesubsidieerde organisaties die zijn aangesloten bij Zorg voor elkaar Breda hebben het verzoek gekregen om extra activiteiten op te pakken tijdens de coronacrisis. Waar mogelijk dekken we deze uit lopende subsidies. Want binnen die subsidies zijn immers ook activiteiten weggevallen door de coronacrisis. We gaan er ook vanuit dat het Rijk de meerkosten door het verrichten van extra zorgtaken en inspanningen compenseert. We reserveren hiervoor wel een bedrag van maximaal € 150.000.

Vraag: Welke maatregelen zijn er om het bestaansrecht van de wijkcentra en vrijwillige besturen te behouden?
Antwoord: De 35 dorps- en wijkcentra in Breda hebben een belangrijke maatschappelijke rol. We vinden het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijk blijven bestaan. Daarom willen we de nodige inspanning doen om de bestaanszekerheid te garanderen. 
We verwachten dat er voor een langere periode (verder dan mei) sprake zal zijn van inkomstenderving die de organisaties niet later kunnen terugverdienen. We richten ons op behoud van de dorps- en wijkcentra en vrijwillige besturen. Dit gebeurt aan de hand van maatwerk zoals het helpen bij indienen van aanvragen voor één van de rijksregelingen,  de gemeentelijke vouchers voor financiële ondersteuning of een gift voor vaste kosten.